مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Memorie di una geisha - di Arthur Golden

ال Chiara Mazzotti ال 11 November 2012

Perchè mangiamo troppo - David A. Kessler

ال Romano Baroni ال 10 November 2012

Campionesse si diventa! - Tea Stilton

ال Gaia Dolcetti ال 10 November 2012

La ragazza di fuoco - Suzanne Collins

ال Elisa Arici ال 9 November 2012

Rumore di mamma - Laura Tangorra

ال Paola Galuppini ال 7 November 2012

O sei dentro o sei fuori - Guido Sgardoli

ال Paola Galuppini ال 7 November 2012

Poesie d'amore e libertà - Jacques Prevert

ال Roberto Dal Bianco ال 7 November 2012

Furore di John Steinbeck

ال Roberto Lecchi ال 7 November 2012

Come realizzare le mappe mentali [marchio registrato] - Tony Buzan

ال Romano Baroni ال 6 November 2012

Il tuo orto per negati - di Charlie Nardozzi

ال Silvia Pedrini ال 5 November 2012

L' elenco telefonico di Atlantide - Tullio Avoledo

ال Aldo Pilisi ال 5 November 2012

L'anno dei dodici inverni - Tullio Avoledo

ال Aldo Pilisi ال 5 November 2012

Poesie d'amore - Nazim Hikmet

ال Roberto Dal Bianco ال 5 November 2012

Solo intorno al mondo - Joshua Slocum

ال Roberto Dal Bianco ال 5 November 2012

Il contesto - Leonardo Sciascia

ال Clara Toninelli ال 5 November 2012

Quando soffia il vento - di James Patterson

ال Milena Azzini ال 4 November 2012

Le quattro cose ultime - Paul Hoffman

ال مُستخدِم 1036 ال 4 November 2012

Halloween con Valentina - Angelo Petrosino

ال Martina Fiore ال 3 November 2012

La vera storia del pirata Long John Silver / Larsson, Bjorn

ال Fabrizio Romano ال 3 November 2012

Il porto dei sogni incrociati - Bjorn Larsson

ال Roberto Dal Bianco ال 27 October 2012

Donne che corrono coi lupi - Clarissa Pinkola Estes

ال Roberto Dal Bianco ال 2 November 2012

One dream One Direction - [testi di Ellen Bailey]

ال Elena Carera ال 1 November 2012

Il coraggio di sognare: noi, gli One Direction

ال Elena Carera ال 1 November 2012

Il colore del sole - Andrea Camilleri

ال Roberto Dal Bianco ال 1 November 2012

Anni 70 - Howard Sounes

ال Maria Silvia Tozzi ال 31 October 2012

Kristy e il disastro ambulante - Ann M. Martin

ال Gaia Dolcetti ال 31 October 2012

Warren Buffett - Helene Constanty

ال Parvinder Kaur ال 31 October 2012

Il piacere dell'orto - [manuale Slow Food realizzato da Alberto Arossa, Paolo Bolzacchini, Ezio Giraudo]

ال Silvia Pedrini ال 30 October 2012

In un paese bruciato dal sole - Bill Bryson

ال Roberta Salvato ال 30 October 2012

Il libro della fotografia digitale - Scott Kelby

ال Anh Vu Pham ال 30 October 2012

7139 رسائل في 5836 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 30 utenti online