مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il mio nome è Nessuno. Il giuramento - Valerio Massimo Manfredi

ال Fabrizio Romano ال 2 January 2013

L'ingranaggio siamo noi - Christophe Dejours

ال Clara Toninelli ال 28 December 2012

Morte a Breslavia - Marek Krajewski

ال Clara Toninelli ال 1 January 2013

Il nipote del Negus - Andrea Camilleri

ال Danilo Scaramella ال 1 January 2013

La briscola in cinque - Marco Malvaldi

ال Danilo Scaramella ال 1 January 2013

Come Dio comanda - Niccolò Ammaniti

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Il padre e lo straniero - Giancarlo De Cataldo

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Per vendetta - Alessandro Perissinotto

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

La storia segreta di Lucifero - Lynn Picknett

ال VINCENZO CASAZZA ال 30 December 2012

Il crepuscolo dei vampiri - Colleen Gleason

ال Francesca Andreoli ال 30 December 2012

Cheri - Colette

ال Elena Magani ال 29 December 2012

Wikileaks - Ludovica Amici

ال Silvia Pedrini ال 28 December 2012

Il sapore del pane - Daniele Granatelli

ال مُستخدِم 7376 ال 28 December 2012

Sorgo rosso - Mo Yan

ال Clelia Nodari ال 27 December 2012

Gli uccelli - Tarjei Vesaas

ال Roberto Dal Bianco ال 27 December 2012

Sviluppare applicazioni per Android - Massimo Carli

ال Luca Scandelli ال 27 December 2012

Il Sè sinaptico - Joseph LeDoux

ال Luca Scandelli ال 27 December 2012

I sei numeri dell'universo - Martin Rees

ال Luca Scandelli ال 27 December 2012

Il bambino che sognava l'infinito - Jean Giono

ال Raimondo Romaioli ال 27 December 2012

Venti racconti allegri ed uno triste - Mauro Corona

ال Clelia Nodari ال 26 December 2012

Calico Joe - John Grisham

ال Giuseppe Travagliati ال 13 November 2012

Ragazze di Riad - Rajaa Alsanea

ال Adele Elsa Mori ال 24 December 2012

L'arte di ricordare tutto - di Joshua Foer

ال Romano Baroni ال 24 December 2012

La storia e la privacy

ال Samuele Ronzani ال 21 December 2012

Chiaro di donna - Romain Gary

ال Roberto Dal Bianco ال 22 December 2012

Skeleton coast - di Clive Cussler

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Il carnefice - Francesca Bertuzzi

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Biancaneve deve morire - Nele Neuhaus

ال Mirco Bona ال 21 December 2012

Una perfetta giornata perfetta - Martin Page

ال Anna Toninelli ال 21 December 2012

Resistere non serve a niente - Walter Siti

ال pb483 ال 21 December 2012

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 78 utenti online