مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il vento dell'estate

ال Carlo Salvoni ال 12 October 2012

Il bacio di mezzanotte - Kim Harrison

ال مُستخدِم 1036 ال 11 October 2012

Nube di passeri - Takashi Matsuoka

ال مُستخدِم 1036 ال 11 October 2012

Corno di Cavento - Vittorio Martinelli

ال Fabrizio Peli ال 11 October 2012

Sempre meglio che lavorare - Luca Goldoni

ال Roberto Dal Bianco ال 11 October 2012

Zenzero e nuvole - Simone Perotti

ال Roberto Dal Bianco ال 11 October 2012

La terza rivoluzione industriale - Jeremy Rifkin

ال Nicolò Venturelli ال 10 October 2012

L'ellisse - Leonardo Sinisgalli

ال Paolo Pezzolo ال 10 October 2012

Quaderno del Vajont - Marco Paolini e Oliviero Ponte di Pino

ال Francesco Pandini ال 9 October 2012

Se una notte d'inverno un viaggiatore - Italo Calvino

ال CARLO SCATTOLINI ال 9 October 2012

Un amore - Dino Buzzati

ال Roberto Dal Bianco ال 30 September 2012

La verità, vi prego, sull'amore - W. H. Auden

ال Roberto Dal Bianco ال 9 October 2012

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo - il ladro di fulmini (rick riordan)

ال Lorenzo Zanoni ال 9 October 2012

Il fuggiasco - Massimo Carlotto

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

L'allegra Apocalisse - Arto Paasilinna

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

Baci dalla provincia - Gipi

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

Il giardino delle streghe - Simone Simon, Kent Smith, Ann Carter

ال claudiachan ال 8 October 2012

Il museo dell'innocenza - Orhan Pamuk

ال Clara Toninelli ال 8 October 2012

L'amore al femminile - a cura di Elinor Childe e John G. Pinamonte

ال Roberto Dal Bianco ال 8 October 2012

Ultima fermata a Brooklyn - Hubert Selby jr.

ال Teresa Roversi ال 7 October 2012

La sedia vuota - Jeffery Deaver

ال مُستخدِم 1036 ال 7 October 2012

Ovunque nel tempo - Diana Gabaldon

ال Cinzia Brignoli ال 7 October 2012

[Quaderni di Vieni a casa]

ال fedetroletti@libero.it ال 7 October 2012

Nemico, amico, amante... - Alice Munro

ال Roberto Dal Bianco ال 3 October 2012

Un samba per Sherlock Holmes - Jo Soares

ال Teresa Roversi ال 6 October 2012

Esilio

ال pb483 ال 5 October 2012

Il primo angelo - Paolo Dune

ال Cinzia Brignoli ال 4 October 2012

La parrucchiera di Kabul - Deborah Rodriguez, con Kristin Ohlson

ال Romana Magnabosco ال 4 October 2012

La strategia dell'acqua

ال pb483 ال 4 October 2012

Un fatto umano - Manfredi Giffone, Fabrizio Longo, Alessandro Parodi

ال Maria Lena Alberti ال 4 October 2012

7234 رسائل في 5918 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 7 utenti online