مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Disegnare e dipingere fate - Linda Ravenscroft

ال Elisa Arici ال 15 October 2012

La carezza del buio - Nalini Singh

ال Cinzia Vecchiato ال 15 October 2012

La nave e la burrasca - Condizione operaia a Nave dal miracolo economico alla crisi della siderurgia di Mauro Abati

ال Emanuela Taddei ال 15 October 2012

Cose da salvare in caso di incendio - di Haley Tanner

ال Federica Tomasini ال 14 October 2012

Conversazione nella "Catedral" - Mario Vargas Llosa

ال Federico Forzanini ال 14 October 2012

Orgoglio e pregiudizio - Jane Austen

ال Camilla Castellini ال 14 October 2012

Nessun testimone - di Elizabeth George

ال Milena Azzini ال 13 October 2012

Celestia tales - Alister Tinker

ال pasquali.rosabianca ال 13 October 2012

Terra matta - Vincenzo rabito

ال Roberto Lecchi ال 11 October 2012

La grande guida alla floriterapia - Barbara Mazzarella

ال Simonetta Piccoli ال 12 October 2012

Il vento dell'estate

ال Carlo Salvoni ال 12 October 2012

Il bacio di mezzanotte - Kim Harrison

ال مُستخدِم 1036 ال 11 October 2012

Nube di passeri - Takashi Matsuoka

ال مُستخدِم 1036 ال 11 October 2012

Corno di Cavento - Vittorio Martinelli

ال Fabrizio Peli ال 11 October 2012

Sempre meglio che lavorare - Luca Goldoni

ال Roberto Dal Bianco ال 11 October 2012

Zenzero e nuvole - Simone Perotti

ال Roberto Dal Bianco ال 11 October 2012

La terza rivoluzione industriale - Jeremy Rifkin

ال Nicolò Venturelli ال 10 October 2012

L'ellisse - Leonardo Sinisgalli

ال Paolo Pezzolo ال 10 October 2012

Quaderno del Vajont - Marco Paolini e Oliviero Ponte di Pino

ال مُستخدِم 60 ال 9 October 2012

Se una notte d'inverno un viaggiatore - Italo Calvino

ال CARLO SCATTOLINI ال 9 October 2012

Un amore - Dino Buzzati

ال Roberto Dal Bianco ال 30 September 2012

La verità, vi prego, sull'amore - W. H. Auden

ال Roberto Dal Bianco ال 9 October 2012

Percy Jackson e gli dei dell'olimpo - il ladro di fulmini (rick riordan)

ال Lorenzo Zanoni ال 9 October 2012

Il fuggiasco - Massimo Carlotto

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

L'allegra Apocalisse - Arto Paasilinna

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

Baci dalla provincia - Gipi

ال Valentina Filippini ال 9 October 2012

Il giardino delle streghe - Simone Simon, Kent Smith, Ann Carter

ال claudiachan ال 8 October 2012

Il museo dell'innocenza - Orhan Pamuk

ال Clara Toninelli ال 8 October 2012

L'amore al femminile - a cura di Elinor Childe e John G. Pinamonte

ال Roberto Dal Bianco ال 8 October 2012

Ultima fermata a Brooklyn - Hubert Selby jr.

ال Teresa Roversi ال 7 October 2012

7551 رسائل في 6198 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 11 utenti online