مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La scuola - Herman Koch

ال Massimo Salvoni ال 3 September 2019

Benevolenza cosmica - Fabio Bacà

ال Massimo Salvoni ال 3 September 2019

Hotel Tito - Ivana Bodrožić

ال Massimo Salvoni ال 3 September 2019

Uno di noi sta mentendo - Karen M. McManus

ال Massimo Salvoni ال 3 September 2019

Le case del malcontento - Sacha Naspini

ال Massimo Salvoni ال 3 September 2019

La ragazza con la Leica - Helena Janeczek

ال Clelia Nodari ال 2 September 2019

La consolazione della filosofia - Anicio Manlio Severino Boezio

ال Clara Toninelli ال 2 September 2019

La vita notturna degli alberi - Bhajju Shyam, Durga Bai, Ram Singh Urveti

ال Clara Toninelli ال 1 September 2019

La bambina che amava troppo i fiammiferi - Gaetan Souci

ال Clara Toninelli ال 1 September 2019

Manuale del sommelier del tè - Victoria Bisogno, Jane Pettigrew

ال Alessandro Fusari ال 1 September 2019

BitGlobal - Pietro Caliceti

ال Lucia Maddalena Morosso ال 25 May 2018

Confessions - un film di Nakashima Tetsuya

ال مُستخدِم 39363 ال 29 August 2019

La salvezza del bello - Byung-Chul Han

ال Clara Toninelli ال 29 August 2019

Nietzsche - sceneggiatura di Michel Onfray

ال Silvia Piccioli ال 11 July 2019

Piccola filosofia per tempi agitati - Mauro Bonazzi

ال Silvia Piccioli ال 27 August 2019

Una rivoluzione quasi perfetta - Gaetano Cinque

ال Paolo Coita ال 31 January 2018

Una sana follia - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 17 February 2019

Il romanzo di Diotima - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 May 2019

Signoramia - Elena Dallorso, Francesco Nicchiarelli

ال Alice Raffaele ال 25 August 2019

Maschio bianco etero - John Niven

ال Osvaldo Fava ال 28 March 2016

La pazza gioia - Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti

ال Silvia Piccioli ال 17 August 2019

Bellissimo - Massimo Cuomo

ال Alice Raffaele ال 15 August 2019

Canto della pianura - Kent Haruf

ال Alice Raffaele ال 9 June 2019

In Patagonia - Bruce Chatwin

ال Alice Raffaele ال 15 August 2019

I fiori di Shakespeare - illustrati da Walter Crane

ال Clara Toninelli ال 14 August 2019

Il giardiniere del signor Darwin - Kristina Carlson

ال Clara Toninelli ال 14 August 2019

Ti starò sempre accanto - Miguel Rojo

ال Giovanna Gorlani ال 12 August 2019

La mia cosa preferita sono i mostri / Emil Ferris. Libro 1

ال Clara Toninelli ال 12 August 2019

Viaggi nella filosofia - Janine

ال Clara Toninelli ال 12 August 2019

Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali - un film di Tim Burton

ال Francesco Fappani ال 12 August 2019

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 83 utenti online