مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Paure di mamma - scritto da Beatrice Masini

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Felicità... - Alison McGhee e Peter H. Reynolds

ال La Vetrina ال 1 February 2011

I cartelli del mondo spiegati ai ragazzi - Carole Court

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Il pinguino e la gallina - Giuseppe Lisciani

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Le vacanze ieri e oggi - testo di Nathalie Weil

ال La Vetrina ال 1 February 2011

L'orco di Montorto - Eva Ibbotson

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Il rinoceronte, l'elefante e la zanna - [storia e illustrazioni realizzate dai bambini di seconda e terza nell'a.s. 2006/7 della scuola primaria San Colombano di Collio, BS

ال La Vetrina ال 1 February 2011

Cappuccetto chi? - Biagio Bagini, Marcella Moia

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Il fazzoletto bianco - Viorel Boldis, Antonella Toffolo

ال La Vetrina ال 1 January 2011

L'evoluzione di Calpurnia - Jacqueline Kelly

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Luca usa il vasino - Pauline Oud

ال La Vetrina ال 1 January 2011

L'abbraccio - un racconto di David Grossman

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Le memorie di Adalberto - Angela Nanetti

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Quante gocce in città! - testo e illustrazioni di Eva Montanari

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Nessuna differenza?! - disegni di Matteo Gubellini

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Racconti 1, 2, 3, 4 - Eugene Ionesco, Etienne Delessert

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Le inchieste di Sherlock Holmes. L'avventura della banda maculata - Arthur Conan Doyle

ال La Vetrina ال 1 January 2011

E' in arrivo un bambino - [John Burningham & Helen Oxenbury]

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Il pesce magico - Mafra Gagliardi

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart - Alessandro Sanna

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Fred cane pazzo - Jonathan Harlen

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Origami - Rick Beech

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Ruti vuole dormire e altre storie - David Grossman

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Animali di tutti i tipi - Mack

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Uno, cinque, tanti - Kveta Pacovska

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Storie di fantasmi per il dopocena - Jerome K. Jerome

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Il mago delle bolle - di Elisabetta Jankovic

ال La Vetrina ال 1 January 2011

Cento ciao - Roberto Piumini

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Di che colore è il tuo mondo? - Bob Gill

ال La Vetrina ال 1 July 2010

Gigio Folgore inventore - Chris Riddell

ال La Vetrina ال 1 July 2010

7343 رسائل في 6014 مناقشات ال 859 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 50 utenti online