مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le figlie di Salem - Thomas Gilbert

ال Claudio Berardi ال 12 August 2019

Il principe e la sarta - Jen Wang

ال Claudio Berardi ال 12 August 2019

Lombra - Edward Carey

ال Francesca Mondelli ال 8 August 2019

L'onda - un film di Dennis Gansel

ال مُستخدِم 39363 ال 6 July 2019

Caro Evan Hansen - Val Emmich

ال Simona Polotti ال 7 August 2019

Come guidare il vostro team - Graham Yemm

ال Stefano Tengattini ال 13 June 2019

Diventerai adulto quando perdonerai i tuoi genitori - Gerard Salem

ال Giovanna Gorlani ال 5 August 2019

Sabbia nera - Cristina Cassar Scalia

ال Lucia Maddalena Morosso ال 11 July 2019

Mussolini ha fatto anche cose buone - Francesco Filippi

ال Silvia Piccioli ال 1 August 2019

La vita inizia quando trovi il libro giusto - Ali Berg, Michelle Kalus

ال Giovanna Gorlani ال 14 June 2019

Pensare come una montagna - Aldo Leopold

ال Silvia Piccioli ال 31 July 2019

Più forte di ogni addio - Enrico Galiano

ال Giovanna Gorlani ال 31 July 2019

Impiegati... male! - written for the screen and directed by Mike Judge

ال مُستخدِم 19361 ال 30 July 2019

Polvere d'agosto - Hans Tuzzi

ال Osvaldo Fava ال 30 July 2019

Identità perdute - Colin Crouch

ال Silvia Piccioli ال 30 July 2019

All'ombra di Julius - Elizabeth Jane Howard

ال Giovanna Gorlani ال 30 July 2019

Il nostro meglio - Thi Bui

ال Claudio Berardi ال 29 July 2019

First man - James R. Hansen

ال Stefano Tengattini ال 28 July 2019

L'infinitamente poco - Dominique Loreau

ال Clara Toninelli ال 28 July 2019

Il colore dei fiori - Darroch & Michael Putnam

ال Clara Toninelli ال 28 July 2019

Dracula untold

ال Laurapoda@hotmail.it ال 2 February 2017

A piedi nudi su Marte - Adrian Fartade

ال Matteo Dotti ال 27 July 2019

La famiglia - Mario Puzo, Carol Gino

ال Clelia Nodari ال 25 July 2019

Il profumo delle foglie di limone - Clara Sanchez

ال Maria Letizia Mombelli ال 6 November 2012

The descent - un film di Neil Marshall

ال مُستخدِم 39363 ال 21 July 2019

Skim - Mariko Tamaki, Jillian Tamaki

ال Claudio Berardi ال 21 July 2019

Lettera sulla parrocchia - Primo Mazzolari

ال Orlando Boldi ال 20 July 2019

And the mountains echoed - Khaled Hosseini

ال Giovanna Gorlani ال 20 July 2019

Fotografia creativa in 50 passi - Michael Freeman

ال Davide Vezzola ال 20 July 2019

Lo strano caso di Maria Scartoccio, ovvero Un brutto fatto di cronaca a Sestri Ponente - Renzo Bistolfi

ال Lucia Maddalena Morosso ال 19 July 2019

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 83 utenti online