مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il diario di Anna Frank - [con] Millie Perkins, Joseph Schildkraut

ال Andrea Enrica Treccani ال 14 April 2019

Sakuran - Moyoco Anno

ال Claudio Berardi ال 14 April 2019

La ragazza del convenience store - Murata Sayaka

ال Alice Raffaele ال 14 April 2019

La confraternita della rosa nera - Riccardo De Palo

ال Giovanna Gorlani ال 14 April 2019

The lunatic - Charles Simic

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

In tutto c'è stata bellezza - Manuel Vilas

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

L'isola dell'abbandono - Chiara Gamberale

ال Alice Raffaele ال 13 April 2019

La donna abitata - Gioconda Belli

ال Giovanna Gorlani ال 13 April 2019

Essere una macchina - Mark O'Connell

ال Clara Toninelli ال 12 April 2019

Bestiari del Medioevo - Michel Pastoureau

ال Francesca Mondelli ال 12 April 2019

Il nome del padre - Flavio Villani

ال Lucia Maddalena Morosso ال 5 December 2018

2: Il caso della figlia del Presidente

ال Giulia Gatta ال 11 April 2019

1001 consigli per risparmiare - Antonio Scuglia, Pino Staffa

ال مُستخدِم 39363 ال 11 April 2019

Non pensarci - un film di Gianni Zanasi

ال مُستخدِم 39363 ال 11 April 2019

Il pianeta dimenticato - Murray Leinster

ال Walter Salvalai ال 11 April 2019

Animali fantastici e dove trovarli - J. K. Rowling

ال Anna Canziani ال 10 April 2019

L'amico ritrovato

ال Marta Scacchetti ال 10 April 2019

Ci vediamo da Platone! - Klaus Held

ال Clara Toninelli ال 9 April 2019

Percezioni - Beau Lotto

ال Silvia Piccioli ال 8 April 2019

La ragazza scomparsa - Shirley Jackson

ال Silvia Piccioli ال 8 April 2019

L'aroma nascosto del tè - Jamie Ford

ال Simona Colosio ال 8 April 2019

Io uccido - Giorgio Faletti

ال Simona Colosio ال 8 April 2019

L'accompagnatrice - Nina Berberova

ال Clara Toninelli ال 7 April 2019

A volte ritorno - John Niven

ال Fabio Usanza ال 11 December 2013

I giorni che scompaiono - Timothé Le Boucher

ال Claudio Berardi ال 7 April 2019

La voce dei libri - a cura di Matteo Eremo

ال FRANCESCO BRANCHI ال 5 April 2019

Le otto montagne - Paolo Cognetti

ال مُستخدِم 1044 ال 5 July 2017

L' ultimo lupo - un film di Jean-Jacques Annaud

ال Luigina Rizzi ال 2 April 2019

Polvere e stelle - Douglas Kennedy

ال Giovanna Gorlani ال 2 April 2019

La strada senza ritorno - Andrzej Sapkowski

ال Stefano Tengattini ال 2 April 2019

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 77 utenti online