مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Lettere da Trieste - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 21 February 2019

Sogni e favole - Emanuele Trevi

ال Pierluigi Rossi ال 20 February 2019

Le sette sorelle. La storia di Maia - Lucinda Riley

ال Mara Taiola ال 12 July 2015

L'angelo di vetro - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 26 November 2018

Il destino si chiama Clotilde - Guareschi

ال Giovanna Gorlani ال 20 February 2019

Vite parallele - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 19 February 2019

1: Rossini - The Chamber Orchestra of Europe

ال مُستخدِم 39363 ال 18 February 2019

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa - Luis Sepúlveda

ال Alice Raffaele ال 17 February 2019

Dai tuoi occhi solamente - Francesca Diotallevi

ال Alice Raffaele ال 17 February 2019

Diario minimo di uno scrittore esordiente - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 17 February 2019

Da mangiare con gli occhi - ricerca e testo di Virtus Zallot

ال Clara Toninelli ال 17 February 2019

La gioia del riordino in cucina - Roberta Schira

ال مُستخدِم 39363 ال 16 February 2019

Un tè tra le stelle - David Barnett

ال Giovanna Gorlani ال 16 February 2019

Tienilo acceso - di Vera Gheno e Bruno Mastroianni

ال مُستخدِم 39363 ال 16 February 2019

La ragazza che amava Picasso - Camille Aubray

ال Silvia Gritti ال 14 February 2019

La conquista dell'inutile - Werner Herzog

ال Clara Toninelli ال 14 February 2019

Biancaneve - la fiaba dei fratelli Grimm

ال Clara Toninelli ال 12 February 2019

Sotto la città - Arnaldur Indridason

ال Clara Toninelli ال 11 February 2019

Outlander. Prima stagione

ال Francesca Frera ال 11 February 2019

Palazzo Yacoubian - 'Ala Al-Aswani

ال Alice Raffaele ال 10 February 2019

Critica portatile al visual design - Riccardo Falcinelli

ال Clara Toninelli ال 9 February 2019

Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough - Rébecca Dautremer

ال Clara Toninelli ال 9 February 2019

L'imperatore del Nord - Robert Aldrich

ال مُستخدِم 39363 ال 9 February 2019

L'ultimo esorcismo - diretto da Daniel Stamm

ال مُستخدِم 39363 ال 8 February 2019

Stelle sulla terra - Sharada Film presenta

ال Oscar Valseschini ال 8 February 2019

Annapolis - James Franco, Tyrese Gibson, Jordana Brewster

ال Oscar Valseschini ال 8 February 2019

L'isola in via degli uccelli - Uri Orlev

ال Aly Hany Salama Farhat ال 7 February 2019

La felicità del cactus - Sarah Haywood

ال Giovanna Gorlani ال 7 February 2019

I quattro canti di Palermo - Giuseppe di Piazza

ال مُستخدِم 1044 ال 6 February 2019

Ti mangio con gli occhi - Ferdinando Scianna

ال مُستخدِم 39363 ال 6 February 2019

7561 رسائل في 6207 مناقشات ال 886 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 45 utenti online