مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Le sfide di Apollo. L'oracolo nascosto - Rick Riordan

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Assassin's creed TM. Rinascimento - Oliver Bowden

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Fangirl - Rainbow Rowell

ال Valentina Bonotti ال 2 April 2018

Non è te che aspettavo - Fabien Toulmé

ال Monica Panni ال 2 April 2018

Il soffio del vento tra i pini - Zao Dao

ال Clara Toninelli ال 30 March 2018

Un anno in giallo - Simonetta Agnello Hornby ... [et al.]

ال Clelia Nodari ال 26 March 2018

Quella sera dorata - Peter Cameron

ال Alice Raffaele ال 25 March 2018

La ragazza di stelle & inchiostro - Kiran Millwood Hargrave

ال Giovanna Gorlani ال 23 March 2018

Harry Potter e la camera dei segreti - J. K. Rowling

ال Christian Visini ال 20 March 2018

Poesie per aria - Chiara Carminati

ال Filippo Ronca ال 20 March 2018

Care figlie vi scrivo - Marisa Bruni Tedeschi

ال مُستخدِم 1044 ال 20 March 2018

Le 10 mappe che spiegano il mondo - Tim Marshall

ال مُستخدِم 1044 ال 20 March 2018

Villa Ghiacciaossa - Anthony Horowitz

ال Davide Quaranta ال 20 March 2018

Diciotto secondi prima dell'alba - Giorgio Scianna

ال Giovanna Gorlani ال 20 March 2018

La femmina nuda - Elena Stancanelli

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

L' amore bugiardo - Gillian Flynn

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

I casi dell'avvocato Guerrieri - Gianrico Carofiglio

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

Appunti di un venditore di donne - Giorgio Faletti

ال Mario Campanini ال 31 December 2012

Venuto al mondo - Margaret Mazzantini

ال Chiara Mazzotti ال 11 November 2012

Ricomincio da te - Eloy Moreno

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

Lungo le strade della nostra vita - Eloy Moreno

ال Gino Mattei ال 19 March 2018

La scuola cattolica - Edoardo Albinati

ال مُستخدِم 1044 ال 1 November 2016

Alla tavola della longevità - Valter Longo

ال Daniel Peli ال 18 March 2018

Ero cattivo - Antonio Ferrara

ال Francesco Tognassi ال 17 March 2018

Uccelli da preda

ال Alessandro Tanda ال 16 March 2018

Io uccido - Giorgio Faletti

ال Alessandro Tanda ال 16 March 2018

La guerra spiegata a... - Fabio Mini

ال Alessandro Tanda ال 16 March 2018

Il mambo degli orsi - Joe R. Lansdale

ال Alessandro Tanda ال 16 March 2018

Alex Rider, agente segreto - Anthony Horowitz

ال Michele Serughetti ال 15 March 2018

Romeo e Giulietta - di William Shakespeare

ال Chiara Scarpella ال 15 March 2018

7222 رسائل في 5906 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 97 utenti online