مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Una ragazza affidabile - Silena Santoni

ال Giovanna Gorlani ال 25 February 2019

Un sasso in una bolla - Nicole Londino

ال Alberta Paitoni ال 24 February 2019

Tess, amica mia - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 23 February 2019

Padre e figlio - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 23 February 2019

Il pazzo dello zar - Jaan Kross

ال Alice Raffaele ال 22 February 2019

Cercando l'antica madre - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

Manoscritti scandalosi - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

Dei semidei comuni mortali - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 22 February 2019

Lettere da Trieste - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 21 February 2019

Sogni e favole - Emanuele Trevi

ال Pierluigi Rossi ال 20 February 2019

Le sette sorelle. La storia di Maia - Lucinda Riley

ال Mara Taiola ال 12 July 2015

L'angelo di vetro - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 26 November 2018

Il destino si chiama Clotilde - Guareschi

ال Giovanna Gorlani ال 20 February 2019

Vite parallele - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 19 February 2019

1: Rossini - The Chamber Orchestra of Europe

ال مُستخدِم 39363 ال 18 February 2019

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa - Luis Sepúlveda

ال Alice Raffaele ال 17 February 2019

Dai tuoi occhi solamente - Francesca Diotallevi

ال Alice Raffaele ال 17 February 2019

Diario minimo di uno scrittore esordiente - Gaetano Cinque

ال Gaetano Cinque ال 17 February 2019

Da mangiare con gli occhi - ricerca e testo di Virtus Zallot

ال Clara Toninelli ال 17 February 2019

La gioia del riordino in cucina - Roberta Schira

ال مُستخدِم 39363 ال 16 February 2019

Un tè tra le stelle - David Barnett

ال Giovanna Gorlani ال 16 February 2019

Tienilo acceso - di Vera Gheno e Bruno Mastroianni

ال مُستخدِم 39363 ال 16 February 2019

La ragazza che amava Picasso - Camille Aubray

ال Silvia Gritti ال 14 February 2019

La conquista dell'inutile - Werner Herzog

ال Clara Toninelli ال 14 February 2019

Biancaneve - la fiaba dei fratelli Grimm

ال Clara Toninelli ال 12 February 2019

Sotto la città - Arnaldur Indridason

ال Clara Toninelli ال 11 February 2019

Outlander. Prima stagione

ال Francesca Frera ال 11 February 2019

Palazzo Yacoubian - 'Ala Al-Aswani

ال Alice Raffaele ال 10 February 2019

Critica portatile al visual design - Riccardo Falcinelli

ال Clara Toninelli ال 9 February 2019

Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough - Rébecca Dautremer

ال Clara Toninelli ال 9 February 2019

7594 رسائل في 6238 مناقشات ال 887 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 39 utenti online