مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La guerra sull'uscio di casa - a cura di Antonio Fappani

ال مُستخدِم 14703 ال 6 March 2018

La rinascita delle Città-Stato - Parag Khanna

ال Clara Toninelli ال 4 March 2018

Dalla parte del lupo - Luigi Boitani

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

La via del lupo - Marco Albino Ferrari

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Il lupo - Giorgio Boscagli

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Il lupo - testi di Shaun Ellis

ال Emanuela Taddei ال 3 March 2018

Anime scalze - Fabio Geda

ال Michela Zilio ال 3 March 2018

Mi piace Spiderman ...e allora? - Giorgia Vezzoli

ال Cecilia Cerri ال 2 March 2018

The miracle morning - Hal Elrod

ال Daniel Peli ال 28 February 2018

Trucchi con le carte - testi di Peter Eldin

ال Jonathan Gilli ال 28 February 2018

Non stancarti di andare - testi Teresa Radice

ال Salvatore Di Genua ال 14 February 2018

Io ti ho trovato - Lisa Jewell

ال Silvia Gritti ال 27 February 2018

Il figlio del cimitero - Neil Gaiman

ال Salvatore Di Genua ال 2 October 2015

Alice nel paese delle meraviglie - Lewis Carroll

ال Giovanna Gorlani ال 26 February 2018

La compagnia dell'acqua - Giacomo Papi

ال Lorenza Rossi ال 26 February 2018

Persepolis - Marjane Satrapi

ال Alice Raffaele ال 26 February 2018

Il ghetto di Venezia 500 anni dopo - Ferdinando Scianna

ال Clara Toninelli ال 24 February 2018

Sette minuti dopo la mezzanotte - Patrick Ness

ال La Vetrina ال 1 April 2012

La ragazza del passato - Amy Gentry

ال Jessica Bignotti ال 5 July 2017

Il gabbiano Jonathan Livingston - di Richard Bach

ال Andrea Mariano Alesci ال 20 February 2018

Il lago dei cigni - Meucci, Triolo

ال Claudio Berardi ال 19 February 2018

Lucenera - Barbara Baldi

ال Claudio Berardi ال 6 February 2018

Il profumo del tè e dell'amore - Fiona Neill

ال Giovanna Gorlani ال 19 February 2018

Gli esercizi per il dolore cervicale - Erio De Col

ال Romano Baroni ال 18 February 2018

Back school - Benedetto Toso

ال Romano Baroni ال 16 February 2018

Mal di schiena - Malcolm Jayson

ال Romano Baroni ال 16 February 2018

Mal di schiena e cervicale - Dario Oscar Archetti, Serena Viviani

ال Romano Baroni ال 16 February 2018

Le nostre anime di notte - Kent Haruf

ال مُستخدِم 1044 ال 8 April 2017

Afrodite bacia tutti - Stefania Signorelli

ال Roberto Dal Bianco ال 14 February 2018

Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali - Ransom Riggs

ال Arianna Peroni ال 14 February 2018

7222 رسائل في 5906 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 96 utenti online