مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il pozzo dei topi - Pascuala Corona, David Daniel Alvarez

ال Clara Toninelli ال 8 October 2018

Il lato oscuro del potere - Giuseppe De Lutiis

ال Francesco Bonomi ال 8 October 2018

Il magico potere del digiuno - Yoshinori Nagumo

ال Daniel Peli ال 7 October 2018

Patria - Fernando Aramburu

ال Alice Raffaele ال 6 October 2018

Un'estate magica - Corina Bomann

ال Silvia Gritti ال 15 August 2018

La matematica delle bionde - Federica Brunini

ال Giovanna Gorlani ال 4 October 2018

I miei genitori non hanno figli - Marco Marsullo

ال Silvia Cere ال 21 April 2016

Una questione privata - Beppe Fenoglio

ال Clara Toninelli ال 2 October 2018

La forma della voce

ال Norma Raccichini ال 29 September 2018

Il musulmano errante - Alberto Negri

ال Linda Bettera ال 29 December 2017

Fiori sopra l'inferno - romanzo di Ilaria Tuti

ال Clara Toninelli ال 24 September 2018

A pranzo con la regina dei prati - Lionel Hignard e Alain Niels Pontoppidan

ال Clara Toninelli ال 24 September 2018

Politics - Adam Thirlwell

ال Daniela Protasio De Oliveira Souza ال 24 September 2018

Il ragazzo che voleva dormire - Aharon Appelfeld

ال Simona Polotti ال 23 September 2018

Salvare una vita - James Maskalyk

ال Francesco Bonomi ال 21 September 2018

Storie d'amore e di amicizia - Domenico Carbut

ال Silviana Fantinelli ال 21 September 2018

Barnaba il mago - Franco Di Mare

ال Osvaldo Fava ال 2 June 2018

Baciata dalla fortuna - Joanne e Gerry Dryansky

ال Erika Cazzago ال 5 August 2018

Beata solitudine - Vittorino Andreoli

ال Simona Polotti ال 17 September 2018

Il funerale di Donna Evelina - Elda Lanza

ال Giovanna Gorlani ال 15 September 2018

Le signore della botanica - Elena Macellari

ال Clara Toninelli ال 14 September 2018

I custodi della biblioteca - Glenn Cooper

ال Giovanna Gorlani ال 14 September 2018

Il libro delle anime - Glenn Cooper

ال Giovanna Gorlani ال 14 September 2018

L'anno dei fiori di papavero - Corina Bomann

ال Giovanna Gorlani ال 13 September 2018

L' arte della semplicità - Dominique Loreau

ال Clara Toninelli ال 10 September 2018

La ragazza in fuga - romanzo di C. L. Taylor

ال Giovanna Gorlani ال 9 September 2018

I bambini di Moshe - Sergio Luzzatto

ال Simona Polotti ال 7 September 2018

Onora il padre - Annamaria Piccione

ال Simona Polotti ال 7 September 2018

Non dirmi che hai paura - Giuseppe Catozzella

ال Laura Buffoli ال 15 March 2016

Il problema Spinoza - Irvin D. Yalom

ال Simona Polotti ال 5 September 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 80 utenti online