مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
La simmetria dei desideri - Eshkol Nevo

ال Gianbattista Buffoli ال 7 November 2016

La caduta dei giganti - Ken Follett

ال Stefano Tengattini ال 5 September 2018

Sono sempre io - Jojo Moyes

ال Silvia Gritti ال 22 February 2018

Ouverture per i Bastardi di Pizzofalcone - Maurizio De Giovanni

ال Gian Carlo Ariosto ال 24 June 2018

Se ricordi il mio nome - Carla Vistarini

ال Giovanna Gorlani ال 3 September 2018

La scrittrice del mistero - Alice Basso

ال Giovanna Gorlani ال 3 September 2018

Gli amici che non ho - Sebastiano Mondadori

ال Gino Mattei ال 3 September 2018

La moneta incompiuta - Marcello Minenna, Giovanna Maria Boi, Paolo Verzella

ال Roberto Mariani ال 3 September 2018

La libreria dove tutto è possibile - Stephanie Butland

ال Giovanna Gorlani ال 3 September 2018

Il giardino di Virginia Woolf - Caroline Zoob

ال Clara Toninelli ال 3 September 2018

Verso casa - Dermot Bolger

ال Federica Beluzzi ال 31 August 2018

Figli del passato - Dermot Bolger

ال Federica Beluzzi ال 31 August 2018

Il racconto dei racconti - Selma Hayek ... [et al.]

ال Clara Toninelli ال 31 August 2018

Una sorella - Bastien Vivès

ال Claudio Berardi ال 27 August 2018

L'anno in cui imparai a raccontare storie - Lauren Wolk

ال Giovanna Gorlani ال 10 June 2018

Il risveglio del drago - Haruhiko Shiratori

ال Daniel Peli ال 26 August 2018

Il confine dell'oblio - Sergej Lebedev

ال Viviana Filippini ال 26 August 2018

Una madre lo sa - Concita De Gregorio

ال Silvia Cere ال 26 August 2018

Ricordi - Francesco Guicciardini

ال Clara Toninelli ال 24 August 2018

Piombo rosso - Giorgio Galli

ال Francesco Bonomi ال 23 August 2018

Trieste, o, Del nessun luogo - Jan Morris

ال Francesco Bonomi ال 23 August 2018

Viaggio d'inverno - Jaume Cabré

ال Vanessa Zerbi ال 17 October 2017

Dove sei stanotte - Alessandro Robecchi

ال Osvaldo Fava ال 25 May 2015

L'atlante immaginario - Edward Brooke-Hitching

ال Clara Toninelli ال 20 August 2018

L'ordine del tempo - Carlo Rovelli

ال Alice Raffaele ال 20 August 2018

Adorata creatura - a cura di Louise De Salvo e Mitchell A. Leaska

ال Clara Toninelli ال 19 August 2018

La donna del mercante di spezie - Katie Hickman

ال Silvia Gritti ال 18 August 2018

Io, gli ottomila e la felicità

ال Francesco Cavalli ال 14 August 2018

Bianca come il latte rossa come il sangue - Alessandro D'Avenia

ال Alessandro Tanda ال 14 August 2018

I trentasei stratagemmi - a cura di Leonardo Vittorio Arena

ال Daniel Peli ال 14 August 2018

7545 رسائل في 6194 مناقشات ال 883 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 95 utenti online