مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

La mia strada
0 1 0
Messner, Reinhold <1944->

La mia strada

Milano : Dall' Oglio, copyr. 1983

101 Views, 1
Clara Toninelli
360 posts

Messner può risultare antipatico, si capisce. Perché è un individualista, perché ha ottenuto risultati eccezionali, perché parla e scrive senza mezze misure. Magari l'aver sempre avuto in mente la montagna fa di lui un egoista, non un modello di dedizione. Non so.
L'idea che si ha leggendo il libro è di una persona che ha sempre cercato la sua strada. E l'ha percorsa fino in fondo.

#RBBCreadingchallenge2019 - 33: la storia di uno sportivo

  • «
  • 1
  • »

7119 رسائل في 5818 مناقشات ال 841 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 69 utenti online