مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

L'ultimo uomo
0 1 0
Shelley, Mary <1797-1851>

L'ultimo uomo

Milano : A. Mondadori, 1997

80 Views, 1

Dall'autrice di Frankenstein, un romanzo fantastico o, meglio, una storia profetica, nella quale ricostruisce la personalità del gruppo degli "eletti", coloro che sopravvivono ad un'apocalittica epidemia di peste. L'autrice esprime la percezione di una tragedia che dal piano personale si allarga fino ad abbracciare l'intera umanità.

  • «
  • 1
  • »

7119 رسائل في 5818 مناقشات ال 841 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 52 utenti online