مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Saggi
0 1 0
Mann, Thomas <1875-1955>

Saggi

Milano : A. Mondadori, 1980

104 Views, 1

Mann unisce la sapienza letteraria a una profonda conoscenza filosofica; dimostra di conoscere in maniera precisa le opere di Nietzsche e Schopenhauer e le analizza con perizia filologica (ricordiamo comunque di contestualizzare il pensiero di Mann, membro della generazione immediatamente successiva a quella di Nietzsche), ma non dimentica la dimensione olistica generata da questi grandi pensatori. È un piacere leggere i loro ritratti, descritti come figure eroiche e profondamente vere, vive.

  • «
  • 1
  • »

7480 رسائل في 6135 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 6 utenti online