مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

High fidelity
3 1 0
Hornby, Nick <1957->

High fidelity

London : Penguin Books, 2000

نبذة مختصرة: In una Londra irrequieta e vibrante, le avventure, gli amori, la passione per la musica, i sogni e le disillusioni di una generazione di trentenni ancora pieni di voglia di vivere. Romanzo che ha inaugirato il nuovo filone della letteratura confessionale maschile.

112 Views, 1

Romanzo piacevole, non troppo profondo, sulla "tarda adolescenza" (alias 30-40 enni, sigh)

  • «
  • 1
  • »

7349 رسائل في 6019 مناقشات ال 859 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 41 utenti online