مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

The LEGO movie
0 1 0

The LEGO movie

Warner Bros. Entertainment, 2014

نبذة مختصرة: Emmet è un comunissimo omino LEGO, ordinario e ligio alle regole, che viene erroneamente identificato come la persona più straordinaria al mondo, fondamentale per la sua salvezza. Pertanto viene coinvolto da un gruppo di sconosciuti in una missione epica nel tentativo di fermare un tiranno malvagio: un'avventura senza speranza per la quale Emmet è decisamente e comicamente impreparato.

16 Views, 1

bello

  • «
  • 1
  • »

7406 رسائل في 6068 مناقشات ال 868 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 81 utenti online