1861
5 1 0
كتب عصرية

Strada, Annalisa <1969-> - Spini, Gianluigi <1952->

1861

نبذة مختصرة: 17 marzo 1861: a Torino Vittorio Emanuele II viene proclamato re d'Italia e questa data diventa il punto di partenza di una storia nuova, quella appunto dell'Italia unita. C'è però una storia precedente a questa data ed è una storia di coraggio, di sacrificio, di rischi che ha attraversato la penisola da Nord a Sud, da Est a Ovest ed è la storia del Risorgimento italiano; la storia di un popolo che ha combattuto fino al sacrificio della vita per la libertà. Raccontare questa storia ai giovanissimi è l'obiettivo di questo volume che rielabora in forma di romanzo, la storia dei moti rivoluzionari che hanno portato all'unità d'Italia. Nella casa del principe Fabrizio Salina, il Gattopardo, Giuseppe, figlio della sarta di casa Salina, ascolta, nascosto da una tenda, notizie relative ai garibaldini sbarcati sull'isola. Giuseppe vuole ritrovare suo padre, un mazziniano rifugiato a Milano perché ricercato dalla polizia dei Borboni; per questo decide di accodarsi alle truppe garibaldine che stanno risalendo la penisola. Condivide la vita dei soldati e scopre le diverse anime di questi moti rivoluzionari, non tutte e non sempre coerenti con i grandi ideali di libertà Alla fine, e non senza colpi di scena, i vari tasselli si ricomporranno e soprattutto Giuseppe sentirà di aver vissuto una pagina fondamentale della storia d'Italia. Una narrazione appassionante che ricostruisce con attenzione e rispetto una pagina essenziale della nostra storia nazionale. Età di lettura: da 8 anni.


عنوان ومساهمات: 1861 : un'avventura italiana / Annalisa Strada e Gianluigi Spini ; illustrazioni di Luca Salvagno

نَشْر: Milano : Paoline, 2011

وصف مادي: 228 p. : ill. b/n ; 20 cm

EAN: 9788831539043

تاريخ:2011

لغة: Italian (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ)

بلد: Italy

أسماء: (Publisher )

مواضيع:

فصول/أقسام: 853.92 Narrativa italiana. 2000- [22]

هناك 44 نسخة, من بينها 1 تحت الإعارة

مكتبة موضع/موقع جَرْد حالة إمكانية الإعارة إعادة الدخول
MAIRANO L R853 STR MIL AH-8872 على الرف قابلة للإستعارة
POMPIANO L R853 STR MIL AI-9263 على الرف قابلة للإستعارة
ISORELLA L R853 STR MIL AL-8626 على الرف قابلة للإستعارة
FLERO L R853 STR MIL BI-18141 على الرف قابلة للإستعارة
LENO L R853 STR MIL BL-46272 على الرف قابلة للإستعارة
VEROLAVECCHIA L R853 STR MIL BY-19360 على الرف قابلة للإستعارة
CASTEGNATO R853 STR CB-35613 على الرف قابلة للإستعارة
GUSSAGO R853 STRADA CK-45549 على الرف قابلة للإستعارة
OSPITALETTO RAGAZZI_sognare Risorgimento STR CL-39768 على الرف قابلة للإستعارة
PASSIRANO
  • Nota relativa all'esemplare: 2. ed., 2011
R853 STR
CM-23720 على الرف قابلة للإستعارة
ROCCAFRANCA R NAR STORICO STR ANN CN-11398 على الرف قابلة للإستعارة
RONCADELLE NARRATIVA RAGAZZI STR CP-38529 على الرف قابلة للإستعارة
LOGRATO RAGAZZI STR CX-9692 على الرف قابلة للإستعارة
ACQUAFREDDA N R853 STR MIL EA-9529 على الرف قابلة للإستعارة
ACQUAFREDDA DEP R853 STR MIL EA-9530 على الرف قابلة للإستعارة
ACQUAFREDDA DEP R853 STR MIL EA-9531 على الرف قابلة للإستعارة
CASTENEDOLO R853 STR MIL EI-27855 على الرف قابلة للإستعارة
GHEDI R853 STR MIL EK-47874 على الرف قابلة للإستعارة
MAZZANO R853 STR MIL EN-29568 على الرف قابلة للإستعارة
MAZZANO R853 STR MIL EN-30671 على الرف قابلة للإستعارة
MONTIRONE R853 STR MIL EP-26798 على الرف قابلة للإستعارة
SAN ZENO NAVIGLIO R853 STR MIL EX-24202 على الرف قابلة للإستعارة
SAN ZENO NAVIGLIO MGZ R853 STR MIL EX-24552 على الرف قابلة للإستعارة
PADERNO FC
  • Nota relativa all'esemplare: 2. ed., 2011
R STORICO PAO
OK-12904 على الرف قابلة للإستعارة
PALAZZOLO SULL'OGLIO R STORICI PAO OL-41674 على الرف قابلة للإستعارة
ARICI (SCOLASTICA) R853 STR MIL PJ-5475 على الرف غير متوفره
MONIGA DEL GARDA R853 STR RB-14118 على الرف قابلة للإستعارة
AGNOSINE NARRATIVA_R STRADA Annalisa SA-10204 على الرف قابلة للإستعارة
BOVEZZO NAR STR ANN TB-33487 على الرف قابلة للإستعارة
NAVE R NAR STR ANN TN-37018 على الرف قابلة للإستعارة
SAREZZO NAR STR ANN TQ-64756 على الرف قابلة للإستعارة
BRESCIA - LA VETRINA (Centro di documentazione della Provincia di Brescia) L R853 UV-38375 تحت الإعارة
CORTENO GOLGI
  • Nota relativa all'esemplare: 2. ed., 2011
R853 STR MIL
VP-1639 على الرف قابلة للإستعارة
NIARDO R853 STR MIL WA-2773 على الرف قابلة للإستعارة
MARTIGNANA DI PO
  • Nota relativa all'esemplare: 2. ed., 2011
L NR STR MIL
XL-5291 على الرف قابلة للإستعارة
BAGNOLO CREMASCO NR . STR MIL YB-23897 على الرف قابلة للإستعارة
SERGNANO N R853 STR MIL YU-13140 على الرف قابلة للإستعارة
ISEO N R853 STR 186 OF-23360 على الرف قابلة للإستعارة
RONCADELLE NARRATIVA RAGAZZI STR CP-39298 على الرف قابلة للإستعارة
GENIVOLTA R853 STR 186 YK-5113 على الرف قابلة للإستعارة
BRESCIA - "V. GHETTI" - VIALE CADUTI DEL LAVORO NR.STR.A.MIL BC3-32550 على الرف قابلة للإستعارة
BRESCIA - BUFFALORA NR STR BC0-12005 تحت الإعارة 08/09/2020
CORTE DE' FRATI N R853.92 STR AVV IG-3767 على الرف قابلة للإستعارة
BRESCIA - CASAZZA NR STR.A 186 HC-36480 على الرف قابلة للإستعارة
عرض كل

التعليقات الأخيرة المُدْرَجَة

رمز للإدماج

نسخ ولصق رمز HTML أدناه على موقع الويب الخاص بك.