وُجِدَت 277 وثائق.

[Ritratto di Maria Brunori]
0 0 0

[Ritratto di Maria Brunori]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto della sig.ra Maria Brunori, vedova Cominotti e vedova Recher

[Ritratto di Angela Cassetti Bianchi]
0 0 0

[Ritratto di Angela Cassetti Bianchi]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico della sig.ra Angela Cassetti Bianchi, deceduta nel 1932

[Ritratto di Giuseppa Donati Cassetti]
0 0 0

[Ritratto di Giuseppa Donati Cassetti]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto della sig.ra Giuseppa Donati Cassetti, all'età di 80 anni

[Ritratto di Angelo Billioni]
0 0 0

[Ritratto di Angelo Billioni]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico del sig. Angelo Billioni

[Ritratto di Giuseppe Pasini]
0 0 0

Gabinetto Giovanni Bianchi <studio fotografico>

[Ritratto di Giuseppe Pasini] / ritratto Gabinetto Giovanni Bianchi

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico del sig. Giuseppe Pasini

[Ritratto di Michele Oliva]
0 0 0

[Ritratto di Michele Oliva]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico del sig. Michele Oliva

[Gruppo di amici]
0 0 0

[Gruppo di amici]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Gruppo di amici in interno. Si riconoscono, da sinistra, prima fila: 1. Giuseppe Leali, 2. ignoto, 3. ignoto, 4. ignoto, 5. Dori Leali, 6. Guglielmo Passerini seconda fila: 1. ignoto, 2. Giovan Battista Leali, 3. Prampolino Bresciani, 4. Rita Leali

[Coppia di amici]
0 0 0

[Coppia di amici]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Coppia di amici nel centro storico di Odolo, denominato "Botteghe". Sono riconoscibili, da sinistra: Giuseppe Savoldi e Emilio Comini

[Famiglia Bertacchini]
0 0 0

[Famiglia Bertacchini]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto della famiglia Bertacchini, effettuato presso l'esterno di casa Olivia, ora Pugnetti, in frazione Botteghe Si riconoscono, da sinistra: 1. Teresa, 2. Maria Bertacchini, 3. Francesco, 4. Luigi, 5. Egidio

[Ritratto di Giacomo Cassetti]
0 0 0

Fotografia Moderna <studio fotografico>

[Ritratto di Giacomo Cassetti] / Fotografia Moderna Brescia piazza S. Benedetto

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico del sig. Giacomo Cassetti. Sulla fotografia è stampato il timbro "Riproduzione"

[Ritratto dei coniugi Savoldi]
0 0 0

F.lli Spacca <studio fotografico>

[Ritratto dei coniugi Savoldi] / Fotog. Ogliari [poi] F.[lli] Spacca

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in studio fotografico dei coniugi Savoldi: Battista ed Annunziata Tolettini

[Cerimonia di ingresso delle Suore Dorotee all'asilo Ai Caduti]
0 0 0

[Cerimonia di ingresso delle Suore Dorotee all'asilo Ai Caduti]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Fotografia scattata nel cortile dell'asilo infantile, alla cerimonia si riconosce il Vescovo di Brescia, mons. Giacinto Tredici

[Ritratto di gruppo di uomini presso il Monumento ai caduti]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di uomini presso il Monumento ai caduti]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di gruppo di uomini presso il Monumento ai caduti di Odolo. Si riconoscono, da sinistra, prima fila: 1. Brescianini Eugenio (detto Ronda), 2. Caini Eugenio (attribuzione incerta) seconda fila: 1. Tononi Matteo, 2. Zinelli Ciro, 3. Mora Pietro, 4. Pugnetti Giovanni (attribuzione incerta) terza fila: 1. Cassetti Fausto, 2. Bolberti Antonio (detto Bonì), 3. Bettinsoili Angelo (detto Verghemia), 4. Bonelli Mafio, 5. Dolci Battista (detto Tita), 6. Ferliga Firmo

[Ritratto di gruppo di donne]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di donne]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di gruppo di donne

[Ritratto di gruppo di donne]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di donne]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di gruppo di donne

[Ritratto di gruppo di donne]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di donne]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di gruppo di donne

[Ritratto di gruppo di donne]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di donne]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Cartolina con ritratto di gruppo di donne. Sul retro: Cartolina Postale Italiana : Gevaert

[Ritratto di gruppo di donne]
0 0 0

De Zardo foto <studio fotografico>

[Ritratto di gruppo di donne] / De-Zardo foto Brescia

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di gruppo di donne

[Ritratto di due cacciatori]
0 0 0

[Ritratto di due cacciatori]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto di due cacciatori. Si riconoscono, da sinistra: 1. Francesco Ferliga, 2. Giuseppe Pasini

[Ritratto di Giovanni Savoldi]
0 0 0

[Ritratto di Giovanni Savoldi]

 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Ritratto in interno del sig. Giovanni Savoldi