وُجِدَت 7 وثائق.

Brixiana (schedadl.aspx?id=d5af88d3-7dc4-4656-bf78-3c493ada8e6c)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Salterio, Inni, Orazioni

Inghilterra meridionale, prima metà sec.XIV

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=98e919f5-df8c-4eee-86a5-4bf84c05b446)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Breviario

Italia centrale, fine sec. XIII

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=3349ab74-8182-41ad-80f5-ea378fba3046)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Messale romano

Brescia, seconda metà sec. XV

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=86f20d4c-6911-445f-b6eb-c220e8cc360f)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Messale

Brescia, sec. XV, terzo quarto

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=639df0e1-4f5e-4bf5-802f-cdeb460700fd)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Pontificale

Brescia, terzo quarto sec. XV

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=688462f3-9c27-4020-bb81-96f1462f14be)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Messale romano

Brescia, sec. XV terzo quarto

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Brixiana (schedadl.aspx?id=22a3c093-a99d-4ac2-8298-577d97990d27)
0 0 0
كتب قديمة

Chiesa Cattolica

Messale romano

Brescia, seconda metà sec. XV

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0