E' possibile raffinare la ricerca cliccando sui filtri proposti (nella colonna a sinistra), oppure utilizzando il box di ricerca veloce o la relativa ricerca avanzata.

Include: none of the following filters
× Genre Fiction
× Names Benedictus XIV, papa <1675-1758>
Include: all following filters
× Names Chiesa Cattolica
× Languages Ggreco mederno

Found 18 documents.

Parakletike syn Theo Agio ..
0 0 0
Old linguistic material

Parakletike syn Theo Agio ..

Enetiesin : [Nicolò Saro], 1719

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Euchologion syn Theo Agio, ..
0 0 0
Old linguistic material

Euchologion syn Theo Agio, ..

Enetieisi : para Nikolaoi toi Saroi, 1720

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Pentekostarion syn Theo Agio ..
0 0 0
Old linguistic material

Pentekostarion syn Theo Agio ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Triodion syn Theo Agio ..
0 0 0
Old linguistic material

Triodion syn Theo Agio ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Parakletikon syn Theo Agio tes hyperagias Theotokou
0 0 0
Old linguistic material

Ioannes Damascenus, santo - Ioannes Damascenus, santo

Parakletikon syn Theo Agio tes hyperagias Theotokou : poiema tou hosiou patros Ioannou tou Damaskenou, ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Galaia Akolouthia tes agias kai megales tessarakostes
0 0 0
Old linguistic material

Galaia Akolouthia tes agias kai megales tessarakostes

[Italia?, dopo il 1730?]

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Parakletike syn Theo Agio ..
0 0 0
Old linguistic material

Parakletike syn Theo Agio ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Biblos eniausios ten apasan ekklesiastiken akolouthian perichousa ..
0 0 0
Old linguistic material

Biblos eniausios ten apasan ekklesiastiken akolouthian perichousa ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Akolouthiai ton anonymon psallomenai eis ena, kai eis pollous, kata taxin hagious ..
0 0 0
Old linguistic material

Akolouthiai ton anonymon psallomenai eis ena, kai eis pollous, kata taxin hagious ..

Enetei : ..., 1738

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Horologion ..
0 0 0
Old linguistic material

Horologion ..

Enetieisin : para Nikolaoi toi Saroi, 1720

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Archieratikon, peri echon tas theias, kai ieras Leitourgias Ioannou tou Chrysostomou, Basileiou tou Megalou, kai Gregoriou tou Dialogou, ...
0 0 0
Old linguistic material

Archieratikon, peri echon tas theias, kai ieras Leitourgias Ioannou tou Chrysostomou, Basileiou tou Megalou, kai Gregoriou tou Dialogou, ...

Enetiesin : para Antonio to Bortoli, 1714

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Apostolos syn Theo Agio, ...
0 0 0
Old linguistic material

Apostolos syn Theo Agio, ...

Enetiesi : para Nikolao to Saro ..., 1721

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Leitourgikon ..
0 0 0
Old linguistic material

Leitourgikon ..

Enetiesin : para Antonio to Bortoli, 1714

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Triodion psychophelestaton ..
0 0 0
Old linguistic material

Triodion psychophelestaton ..

Enetiesi : para to Nikolao Saro, [1683?]

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Typikon syn Theo Agio ..
0 0 0
Old linguistic material

Typikon syn Theo Agio ..

Enetiesin : para Nikolao to Saro, 1691

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Anthologion tou olou eniautou plousiotaton ..
0 0 0
Old linguistic material

Anthologion tou olou eniautou plousiotaton ..

Enetiesin : para Nikolao to Saro, 1712

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Pentekostarion ..
0 0 0
Old linguistic material

Pentekostarion ..

Enetiesin : [Nicolò Saro], 1704

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0
Leitourgiai ton agion pateron Iakobou tou apostolou kai adelphotheou Basileiou tou megalou, Iaonnou tou chrysostomou
0 0 0
Old linguistic material

Leitourgiai ton agion pateron Iakobou tou apostolou kai adelphotheou Basileiou tou megalou, Iaonnou tou chrysostomou : peri ton enth. leitourgia ... / omnia latine seorsim excusa sunt

Parisiis : apud Guil. Morelium, 1560

 • Not reservable
 • Total items: 1
 • On loan: 0
 • Reservations: 0