BIBLIOTECA DI PONTE DI LEGNO

Orario:

Tue 14 July Chiusa Nota: trasloco
Wed 15 July 17:00 - 19:00
Thu 16 July Chiusa
Fri 17 July 18:30 - 20:30
Sat 18 July 14:00 - 17:00
Sun 19 July Chiusa
Mon 20 July Chiusa